آزمایش چکش اشمیت (Test Hammer Schmidt) چیست؟
از جمله آزمایش های غیرمخرب بتن تست چکش اشمیت می باشد.
این آزمایش روشی برای ارزیابی کیفیت و مقاومت نسبی بتن می باشد.
امروزه استفاده از آزمایش چکش اشمیت طرفداران زیادی در بین کارشناسان اجرایی و تعمیراتی دارد.
این آزمایش با ارائه دیتاهای کیفی بتن می تواند روشی برای افزایش سرعت اجرای پروژه های بتنی بزرگ مانند سدها و جلوگیری از وقفه های آزمایشگاهی باشد.