انواع بیمه نامه کارگاهی ساختمان:
الف) بیمه ساختمان های مجاور(6ماهه-مالی و جانی و اغلب برای گودبرداری استفاده میشود)
ب) بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان(5نفر کارگر بدون نام).
اقدام های مهم و الزامی در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان:
1: تعدد دیات - این کلوز اغلب در زمانی مفید است که شخصی سقوط کرده و بجای اینکه فوت شود، قطع نخاع میشود؛ آنگاه بجای یک دیه ی کامل، دو دیه یک فرد بالغ به او تعلق میگیرد و درصورتی که این کلوز تحت پوشش نباشد خسارت کامل پرداخت نمیگردد و باقی مانده را میبایستی کارفرما از جیب خود بپردازد.

 

ادامه مطلب.....